HGF vedtægter

VEDTÆGTER FOR HØJDERYGGENS GYMNASTIKFORENING (HGF)

§1 Foreningens navn er Højderyggens Gymnastikforening med hjemsted i Nørre Snede under Ikast-Brande kommune og medlem af DGI.

§2 Foreningens formål er at samle alle til gymnastik, fitness og anden aktuelt idræt som kan have medlemmernes interesse, samt kulturelle aktiviteter.

§3 Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.

§3.1 Foreningens regnskab underskrives af den samlede bestyrelse. Daglige økonomiske anliggende varetages af formand og kasserer i samråd, med ansvar over for bestyrelsen.

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som indkaldes med min. 1 måneds varsel med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§4.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgang af marts måned.

§4.2 Forslag til behandling under §4 – punkt 4, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag som omhandler vedtægtsændringer, skal desuden publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.

§4.3 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom, til formanden, med motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles min. 14 dage før afholdelsen. Afholdelsen skal være gennemført inden for en periode på 2 mdr. fra anmodningen er modtaget.

§4.4 Kun medlemmer, som er fremmødte på generalforsamlingen, kan afgive stemme samt foreslås og vælges til bestyrelsen. Et medlem, som er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan foreslås og vælges hvis der foreligger tilsagn fra vedkommende.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når en af de fremmødte anmoder herom. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem af HGF har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret har aktive og æresmedlemmer (gælder ikke passive- og støttemedlemmer) ved det fyldte 15 år, eller forældre/samlevende voksne til aktive medlemmer mellem 0-14 år. Der kan alene afgives én stemme for hvert fremmødt. En forælder/samlevende voksen kan altså ved fremmøde ikke afgive én stemme for sig selv ved aktivt medlemskab, samt én stemme for hvert af de aktive medlemmer mellem 0-14 år, som vedkommende deler husstand med. Valgbarhed til bestyrelsen har medlemmer ved det fyldte 15 år, eller forældre/samlevende voksen til aktive medlemmer mellem 0-14 år.

§5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§5.1 Et af de 5 bestyrelsesmedlemmer skal, såfremt det er muligt, være et unge-bestyrelsesmedlem mellem 15 og 17 år. Vælges der ikke et unge-bestyrelsesmedlem vælges der et bestyrelsesmedlem (fra 18 år).

§5.2 Unge-bestyrelsesmedlemmet (15-17 år inkl.) vælges for 1 år af gangen. Vælges der et bestyrelsesmedlem (fra 18 år) er valget dog KUN for en 1 årige valgperiode.
Unge-bestyrelsesmedlemmet har samme rettigheder og pligter, som de andre bestyrelsesmedlemmer. Unge-medlemmet kan dog ikke stemme/underskrive, i tilfælde hvor juridisk myndighed er påkrævet.

§5.3 På generalforsamlingen skal vælges 2 suppleanter.

§5.4 Valg til bestyrelsen for medlemmer er for 2 år af gangen og suppleanter 1 år af gangen.
Suppleanter som er indgået i bestyrelsen pga. et medlems afgang sidder kun i sin suppleant-valgperiode ud.

§5.5 Bestyrelsesmedlemmer er på valg således, at der skiftevis er to voksne bestyrelsesmedlemmer (fra 18 år) på valg hvert andet år.

§5.6 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog tildele fuldmagter. Ved større økonomiske dispositioner som f.eks. optagelse af lån, køb og salg af ejendom, pantsætning, kaution kan der ikke tildeles fuldmagter.

§6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden eller halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede.
På bestyrelsesmøder føres referat over deltager på mødet og beslutninger ud fra dagsorden.
Bestyrelsen kan beslutte, at et punkt er lukket (ikke åben for andre uden for bestyrelsen) ved behandling af f.eks. personsager eller sager som er under udvikling/undersøgelse.
OBS: Ungemedlemmet kan IKKE deltage under lukkede punkter som drejer sig om personsager.
Referater er åbne for foreningens medlemmer, dog ikke lukkede punkter.

§7 Som medlemmer kan optages alle, der vil virke under, og respektere Højderyggens Gymnastikforenings (HGF) vedtægter og de af bestyrelsens udstukne retningslinjer for at være medlem i HGF.
Man er medlem af HGF, når man har betalt for deltagelse på et hold, hvor betalingen betragtes som kontingent i sæsonens periode (dvs. 1. april – 31. marts).
Passivt eller støttemedlemskab opnås ved at betale et af bestyrelsen fastsat beløb pr. år, som betragtes som kontingent.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, bogholder, ung-hjælpeinstruktører, hjælpeinstruktører, instruktører og æresmedlemmer er automatisk medlemmer af HGF.

§8 Bestyrelsen kan udelukke et medlem for uacceptabel optræden. Denne udelukkelse kan dog tages op på en generalforsamling.

§9 Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen.

§10 En opløsning af foreningen kan kun finde sted, ved forslag stillet herom og efter godkendelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling jf. § 4.3).
Ved foreningens opløsning bindes alle aktiver i op til 5 år (kun udgifter/gebyr til vedligeholdelse og opbevaring af aktiver må der bruges penge til) og en af generalforsamlingen nedsat administratorgruppe, skal sikre, at alle bundende aktiver overføres til en eventuelt ny gymnastikforening i Nørre Snede by, som startkapital.
Såfremt der efter udløb af bindingsperioden, ikke er startet en ny gymnastikforening i Nørre Snede by, fordeles aktiverne til børne- og ungdomsarbejdet i Nørre Snede by efter administratorgruppens egen beslutning.

§11 Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 8. september 2020.