HGF vedtægter

VEDTÆGTER FOR HØJDERYGGENS GYMNASTIKFORENING

§1 Foreningens navn er Højderyggens Gymnastikforening med hjemsted i Nørre Snede under Ikast-Brande kommune og medlem af DGI.

§2 Foreningens formål er at samle alle til gymnastik, fitness og anden aktuelt idræt som kan have medlemmernes interesse, samt kulturelle aktiviteter.

§3 Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.

§3.1 Foreningens regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.
Daglige økonomiske anliggende varetages af formand og kasserer i samråd, med ansvar over for bestyrelsen.

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som indkaldes med min. 1 måneds varsel med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

§4.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgang af marts måned.

§4.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.

§4.3 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom, til formanden, med motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles min. 14 dage før afholdelsen. Afholdelsen skal være gennemført inden for en periode på 2 mdr. fra anmodningen er modtaget.

§5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§5.1 Et af de 5 bestyrelsesmedlemmer SKAL, såfremt det er muligt, være et unge-bestyrelsesmedlem mellem 15 og 17 år. Vælges der ikke et unge-bestyrelsesmedlem vælges der et bestyrelsesmedlem (fra 18 år).

§5.2 Unge-bestyrelsesmedlemmet (15-17 år inkl.) vælges for 1 år af gangen. Vælges der et bestyrelsesmedlem (fra 18 år) er valget dog KUN for en 1 årige valgperiode.
Unge-bestyrelsesmedlemmet har samme rettigheder og pligter, som de andre bestyrelsesmedlemmer. Unge-medlemmet kan dog ikke stemme/underskrive, i tilfælde hvor juridisk myndighed er påkrævet.

§5.3 På generalforsamlingen skal vælges 2 suppleanter.

§5.4 Valg til bestyrelsen for medlemmer er for 2 år af gangen og suppleanter 1 år af gangen.
Suppleanter som er indgået i bestyrelsen pga. et medlems afgang sidder kun i sin suppleant-valgperiode ud.

§5.5 Bestyrelsesmedlemmer er på valg således, at der skiftevis er to voksne bestyrelsesmedlemmer (fra 18 år) på valg hvert andet år.

§5.6 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog tildele fuldmagter. Ved større økonomiske dispositioner som f.eks. optagelse af lån, køb og salg af ejendom, pantsætning, kaution kan der ikke tildeles fuldmagter.

§6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden eller halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede.
På bestyrelsesmøder føres referat over deltager på mødet og beslutninger ud fra dagsorden.
Bestyrelsen kan beslutte, at et punkt er lukket (ikke åben for andre uden for bestyrelsen) ved behandling af f.eks. personsager eller sager som er under udvikling/undersøgelse.
OBS: Unge-medlemmet kan IKKE deltage under lukkede punkter som drejer sig om personsager.
Referater er åbne for foreningens medlemmer, dog ikke lukkede punkter.

§7 Som aktivt medlem optages enhver enkelt person eller familie, der ønsker at deltage i foreningens arbejde.

§8 Bestyrelsen kan udelukke et medlem for uacceptabel optræden. Denne udelukkelse kan dog tages op på en generalforsamling.

§9 Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen.

§10 En opløsning af foreningen kan kun finde sted, ved forslag stillet herom og efter godkendelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling jf. § 4.3).
Ved foreningens opløsning bindes alle aktiver i op til 5 år (kun udgifter/gebyr til vedligeholdelse og opbevaring af aktiver må der bruges penge til) og en af generalforsamlingen nedsat administratorgruppe, skal sikre, at alle bundende aktiver overføres til en eventuelt ny gymnastikforening i Nørre Snede by, som startkapital.
Såfremt der efter udløb af bindingsperioden, ikke er startet en ny gymnastikforening i Nørre Snede by, fordeles aktiverne til børne- og ungdomsarbejdet i Nørre Snede by efter administratorgruppens egen beslutning.

§11 Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2018.