HGF vedtægter

VEDTÆGTER FOR HØJDERYGGENS GYMNASTIKFORENING

§1 Foreningens navn er Højderyggens Gymnastikforening med hjemsted i Nørre Snede under Ikast-Brande kommune og medlem af DGI.

§2 Foreningens formål er at samle alle til gymnastik og andet kulturelt arbejde.

§3 Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.

§3.1 Foreningens regnskab underskrives af den samlede bestyrelse. Daglige økonomiske anlig-gende varetages af formand og kasserer i samråd, med ansvar over for bestyrelsen.

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som indkaldes med min. 1 måneds varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  6. Valg af revisorer.
  7. Eventuelt.

§4.1 Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgang af marts måned.

§4.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal publiceres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.

§4.3 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles min. 14 dage før afholdelsen. Afholdelsen skal dog være gennemført inden for en periode på 2 mdr.

§5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§5.1 Et af de 5 bestyrelsesmedlemmer SKAL, såfremt det er muligt, være et unge-bestyrelsesmed-lem mellem 15 og 17 år. Vælges der ikke et unge-bestyrelsesmedlem vælges der et bestyrelses-medlem (fra 18 år).

§5.2 Unge-bestyrelsesmedlemmet (15-17 år inkl.) vælges for 1 år af gangen. Vælges der et bestyrelsesmedlem (fra 18 år) er valget dog KUN for en 1 årige valgperiode.
Unge-bestyrelsesmedlemmet har samme rettigheder og pligter, som de andre bestyrelsesmedlem-mer. Unge-medlemmet kan dog ikke stemme/underskrive, i tilfælde hvor juridisk myndighed er påkrævet.

§5.3 På generalforsamlingen skal vælges 2 suppleanter.

§5.4 Valg til bestyrelsen for medlemmer er for 2 år af gangen og suppleanter 1 år af gangen.
Suppleanter som er indgået i bestyrelsen pga. et medlems afgang sidder kun i sin suppleant-valgperiode ud.

§5.5 Bestyrelsesmedlemmer er på valg således, at der skiftevis er to voksne bestyrelsesmedlemmer (fra 18 år) på valg hvert andet år.

§5.6 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog tildele fuldmagter. Ved større økonomiske dispositioner som f.eks. optagelse af lån, køb og salg af ejendom, pantsætning, kaution kan der ikke tildeles fuldmagter.

§6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden eller halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 2/3 af bestyrelsen være til stede.
På bestyrelsesmøder føres referat over deltager på mødet og beslutninger ud fra dagsorden.
Bestyrelsen kan beslutte, at et punkt er lukket (ikke åben for andre uden for bestyrelsen) ved behandling af f.eks. personsager eller sager som er under udvikling/undersøgelse.
OBS: Ungemedlemmet kan IKKE deltage under lukkede punkter som drejer sig om personsager.
Referater er åbne for foreningens medlemmer, dog ikke lukkede punkter.

§7 Som aktivt medlem optages enhver enkelt person eller familie, der ønsker at deltage i foreningens arbejde.

§8 Bestyrelsen kan udelukke et medlem for uacceptabel optræden. Denne udelukkelse kan dog tages op på en generalforsamling.

§9 Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år ad gangen.

§10 En eventuel opløsning af foreningen kan kun finde sted efter godkendelse af 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, som afholdes med 14 dages mellemrum. Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue ungdomsarbejdet i Nørre Snede by efter generalforsamlingen nærmere beslutning.

§11 Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2017.


Højderyggens Gymnastikforening (HGF), Ege alle 54, 8766 Nørre Snede, CVR: 34648786